Δημοσιεύθηκε την

Υποχρέωση των φορολογουμένων να συγκεντρώνουν αποδείξεις εξοφλημένες με ηλεκτρονικό τρόπο .

Με τον πρόσφατο νόμο (πολυνομοσχέδιο), ν.4446/2016 (ΦΕΚ Α’ 240/22-12-2016), καθιερώθηκε η υποχρεωτική αποδοχή ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής από τις επιχειρήσεις, θεσπίσθηκε υποχρέωση ενημέρωσης των καταναλωτών και καθιερώθηκε η υποχρέωση των φορολογουμένων να συγκεντρώνουν αποδείξεις εξοφλημένες με ηλεκτρονικό τρόπο (κάρτες) σε ποσοστό ανάλογο του εισοδήματος τους.ΣΤΟ κατάστημα μας μπορείτε να κάνετε τις αγορές σας με κάρτα ήδη από τις αρχές του 2016

Στο κείμενο που ακολουθεί θα βρείτε τις σχετικές πληροφορίες.

Ηλεκτρονικές Πληρωμές Υποχρέωση αποδοχής μέσων πληρωμής με κάρτα Με το ν.4446/2016 (ΦΕΚ Α’ 240/22.12.2016) καθιερώνεται η υποχρεωτική αποδοχή μέσων πληρωμής με κάρτα και δίνεται η δυνατότητα στον Υπουργό Οικονομικών να ορίζει τις κατηγορίες επιχειρήσεων που θα εμπίπτουν στην υποχρέωση αποδοχής καρτών, ώστε σταδιακά να καθιερωθεί η χρήση των ηλεκτρονικών συναλλαγών σε όλες τις επιχειρήσεις, με τη διαμεσολάβηση αδειοδοτημένων παρόχων. Αναμένουμε την απόφαση του Υπουργού για τον ορισμό των υπόχρεων επιχειρήσεων. Ουσιαστικά ωστόσο αναφέρεται σε επιχειρήσεις που πωλούν αγαθά ή παρέχουν υπηρεσίες σε ιδιώτες καταναλωτές. Για την αποδοχή μέσων πληρωμής με κάρτα, οι δικαιούχοι πληρωμής συμβάλλονται υποχρεωτικά με νομίμως αδειοδοτημένους Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών. Για την αποδοχή μέσων πληρωμής με κάρτα και μετρητά, οι δικαιούχοι πληρωμής απαγορεύεται να συμβάλλονται με οντότητες οι οποίες δεν αποτελούν νομίμως αδειοδοτημένους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών ή Αντιπροσώπους αυτών (Με τη διάταξη αυτή αντιμετωπίζεται το φαινόμενο συστημάτων POS συνδεμένων με τράπεζες εξωτερικού, πχ.: Βουλγαρία). Υποχρέωση ενημέρωσης καταναλωτή Οι δικαιούχοι πληρωμής, οι οποίοι αποδέχονται κάρτες πληρωμών ενημερώνουν τους καταναλωτές σχετικά με την αποδοχή καρτών και μέσων πληρωμής του συστήματος καρτών πληρωμής, με σαφή τρόπο που δεν επιδέχεται παρερμηνείας. Οι πληροφορίες αυτές πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς στην είσοδο του καταστήματος και στο ταμείο. Στις επιχειρήσεις που δεν ενημερώνουν επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύψους χιλίων (1.000) ευρώ. Οι καταναλωτές και οι ενώσεις καταναλωτών δύνανται να υποβάλλουν καταγγελίες για παραβάσεις μη ενημέρωσης στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης. Η υποχρέωση ενημέρωσης ισχύει από την 1η Φεβρουαρίου 2017. Η επιχείρηση μας δέχεται πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες πληρωμής (Visa, MasterCard™, American Express®, Diners, Discover, UnionPay) ή Η επιχείρηση μας δέχεται πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες πληρωμής. 2 Μειώσεις φόρου μέσω ηλεκτρονικών συναλλαγών Προκειμένου να διατηρηθεί η μείωση φόρου, ο φορολογούμενος απαιτείται να πραγματοποιήσει δαπάνες απόκτησης αγαθών και λήψης υπηρεσιών στην ημεδαπή ή σε κράτη- μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), οι οποίες να έχουν εξοφληθεί με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, όπως, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, κάρτες και μέσα πληρωμής με κάρτες, πληρωμή μέσω λογαριασμού πληρωμών Παρόχων Υπηρεσιών Πληρωμών, χρήση ηλεκτρονικού πορτοφολιού κ.λπ., το ελάχιστο ποσό των οποίων προσδιορίζεται ως ποσοστό του φορολογητέου εισοδήματος του, σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα: Εισόδημα (σε ευρώ) Ποσοστό ελάχιστης δαπάνης με ηλεκτρονική συναλλαγή και μέσα πληρωμής με κάρτα (Προοδευτική εφαρμογή) 1-10.000 10% 10.000,01-30.000 15% 30.000,01 και άνω 20% και μέχρι 30.000 ευρώ Από την υποχρέωση χρήσης ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής για την πραγματοποίηση των δαπανών, εξαιρούνται φορολογούμενοι εβδομήντα (70) ετών και άνω, άτομα με ποσοστό αναπηρίας ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω, όσοι βρίσκονται σε δικαστική συμπαράσταση, οι φορολογικοί κάτοικοι της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., που υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης στην Ελλάδα και φορολογούνται με την κλίμακα από μισθωτή εργασία και συντάξεις. Για τους φορολογούμενους που εξαιρούνται από την προσκόμιση αποδείξεων εξοφλημένων με κάρτες, απαιτείται η προσκόμιση αποδείξεων ίσης αξίας, σύμφωνα με την παραπάνω κλίμακα. Αν δεν καλύπτεται το ελάχιστο απαιτούμενο ποσό της παραπάνω κλίμακας, τότε ο φόρος προσαυξάνεται κατά το ποσό που προκύπτει από τη θετική διαφορά μεταξύ του απαιτούμενου και του δηλωθέντος ποσού, πολλαπλασιαζόμενης με συντελεστή είκοσι δύο τοις εκατό (22%). Παραδείγματα : Φορολογητέο Εισόδημα 10.000 ευρώ Χ 10% = 1.000 ευρώ απαιτούμενες δαπάνες Φορολογητέο Εισόδημα 30.000 ευρώ Χ 15% = 4.500 ευρώ απαιτούμενες δαπάνες Φορολογητέο Εισόδημα 40.000 ευρώ Χ 20% = 8.000 ευρώ απαιτούμενες δαπάνες Φορολογητέο Εισόδημα Απαιτούμενες Δαπάνες εξοφλημένες ηλεκτρονικά 3 10.000,00 1.000,00 25.000,00 3.750,00 30.000,00 4.500,00 40.000,00 8.000,00 Φορολογούμενος με εισόδημα 25.000 ευρώ υποχρεούται να προσκομίσει αποδείξεις εξοφλημένες με ηλεκτρονικό μέσο πληρωμής (κάρτες) ύψους 25.000 Χ 15% – 3.750. Ο φορολογούμενος συγκεντρώνει αποδείξεις ύψους 2.500 ευρώ, δηλαδή λιγότερες κατά το ποσό των 1.250 ευρώ (3.750 – 2.500 = 1.250). Ο φορολογούμενος θα πληρώσει πρόσθετο φόρο (penalty) ύψους 1.250 Χ 22% = 275 ευρώ. Η προσκόμιση αποδείξεων εξοφλημένων με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής (κάρτες) ισχύει από το φορολογικό έτος 2017 και μετά Μειώσεις φόρου για Ιατρικές Δαπάνες Το ποσό του φόρου μειώνεται σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) για τα έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης, εφόσον αυτά υπερβαίνουν το πέντε τοις εκατό (5%) του φορολογητέου εισοδήματος του φορολογούμενου. Το ποσό της μείωσης ανεξαρτήτως του ποσού των εξόδων δεν μπορεί να υπερβεί τις τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ Οι ως άνω αναφερόμενες ιατρικές δαπάνες συνυπολογίζονται για τον προσδιορισμό του ποσού μείωσης φόρου, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν πραγματοποιηθεί με τη χρήση μέσων πληρωμής με κάρτα ή άλλου ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής. Η διάταξη αυτή ισχύει από τη δημοσίευση του ν.4446/2016 ήτοι την 22/12/2016